Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

III konkurs "Biogazownie rolnicze" - zakończony

17.02.2016 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

27.02.2015 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

Informacja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, iż w ramach III konkursu realizowanego w ramach programu priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) Biogazownie rolnicze”  zakończono w dniu 30.06.2014 r. proces zawierania umów o dofinansowanie.
W ramach przedmiotowego programu NFOŚiGW nie planuje  ogłaszania nowych naborów.

Jednocześnie informujemy, że trwa nabór ciągły w ramach programu "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii". Zapraszamy do składania wniosków.

Dokumenty dotyczące naboru znajdują się pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskow-bocian/. 

Zaktualizowana lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach III konkursu


09.05.2014 r.

Aktualizacja podstawowej listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 08.05.2014 r. zatwierdził aktualizację Listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ramach III konkursu programu priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) Biogazownie rolnicze”. 
Poniżej NFOŚiGW przedstawia zaktualizowaną podstawową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach ww. konkursu.
Pozostałe założenia i warunki udzielenia dofinansowania nie ulegają zmianie.

21.03.2014 r.

Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 20.02.2014 r. zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ramach III konkursu programu priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) Biogazownie rolnicze”. 
Na dzień ogłoszenia listy zostały rozstrzygnięte wszystkie odwołania.
Nabór wniosków trwał od 15.08.2013 r. do 30.08.2013 r.
Alokacja III konkursu w formie dotacji wynosiła 50 mln zł.
W ramach konkursu wpłynęło 55 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania :
      w formie dotacji – 257,45 mln zł
      w formie pożyczki - 410,47 mln zł
Poniżej NFOŚiGW przedstawia podstawową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ramach III konkursu programu priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) Biogazownie rolnicze” (pozycja 1 do 11).
Zgodnie z Regulaminem III konkursu, z Wnioskodawcami przedsięwzięć umieszczonych na podstawowej liście rankingowej będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków dofinansowania.
Jednocześnie NFOŚiGW informuje, że obecnie na przedsięwzięcia przewidziane w programie pomoc publiczna może być udzielana zgodnie z warunkami określonymi w:

  • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1667),
  • rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).
Z dniem 30 czerwca 2014 r. wygasa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska  W związku z tym podpisanie umowy do dnia 30 czerwca 2014 roku gwarantuje stosowanie obecnie obowiązujących przepisów w zakresie pomocy regionalnej. Natomiast jeśli umowa będzie zawierana po 30.06.2014 r., do oceny dopuszczalności pomocy regionalnej będą stosowane zasady obowiązujące w dniu jej zawarcia.

Decyzje indywidualne o dofinansowaniu i jego warunkach dla poszczególnych przedsięwzięć zatwierdzane będą przez Zarząd NFOŚiGW i w przypadkach określonych prawem – przez Radę Nadzorczą.


04.09.2013 r.
Podsumowanie naboru wniosków  
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia wyniki naboru wniosków III konkursu w ramach programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) Biogazownie rolnicze.
 
 
W dniu 30.08.2013 r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego.

Do NFOŚiGW wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 55 przedsięwzięć, o łącznym koszcie całkowitym 980,2 mln zł.

Wszyscy wnioskodawcy aplikowali o dofinansowanie w formie dotacji (łączna kwota dotacji – 257,45 mln zł) oraz w formie pożyczki (łączna kwota pożyczki - 410,47 mln zł).


28.08.2013 r.

Informacja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina, że termin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach III konkursu Programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze upływa 30 sierpnia 2013 roku. Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do kancelarii NFOŚiGW) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – Biogazownie rolnicze – Konkurs III"

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 


26.08.2013 r.

Komunikat 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że została wprowadzona korekta do tabel finansowych części C wniosku o dofinansowanie. Korekta dotyczy formuły matematycznej w tabeli nr 2. "Koszty i przychody Przedsięwzięcia" w wierszu 9 "Przychody ze sprzedaży".
 

Jednocześnie NFOŚiGW informuje, że złożenie wniosku o dofinansowanie na formularzu opublikowanym wraz z ogłoszeniem o konkursie nie będzie traktowane jako uchybienie formalne i wnioski nie będą odrzucane z tego tytułu. W razie potrzeby Wnioskodawca zostanie poproszony o poprawę dokumentu na zaktualizowanym formularzu.

 

Zaktualizowany formularz załączamy poniżej.

 

tabele_finansowe.cz.c_23.08.2013.xls
tabele_finansowe.cz.c_23.08.2013.xls - (214,5 KB) Zaktualizowane Tabele do części C wniosku

01.08.2013 r.
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OGŁASZA NABÓR
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach III konkursu Programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze.
Konkurs skierowany jest do podmiotów (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach rozkładu biomasy pochodzenia rolniczego oraz wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej.
 
Dofinansowanie w III konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych. Dotacja będzie pochodziła ze środków NFOŚiGW.
 
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w formie pożyczki udzielanej do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W tym celu, razem z wnioskiem o dotację należy złożyć odrębny wniosek o pożyczkę.
 
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 5 mln zł.
Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 50 mln zł, z zastrzeżeniem jej zwiększenia w miarę dostępności środków NFOŚiGW.
 
Wnioski można składać w dniach:
od 15 sierpnia 2013 roku do 30 sierpnia 2013 roku
(jeśli koniec naboru wniosków przypada na dzień wolny od pracy w NFOŚiGW,
termin ten upływa z następnym dniem roboczym w NFOŚiGW)
 
Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do kancelarii NFOŚiGW) na adres:
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
 
z dopiskiem GIS – Biogazownie rolnicze – Konkurs III"
 
Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Do wyliczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,812 MgCO2/MWh.
 
Informacje dodatkowe można uzyskać pod:
nr tel. 22 45 95 846, 45 95 845, 45 95 828 bądź
e-mail: gis@nfosigw.gov.pl
 


Poniżej zamieszczamy Regulamin III konkursu wraz z załącznikami:
regulamin_konkursu_biogazownie_iii_p.pdf
regulamin_konkursu_biogazownie_iii_p.pdf - (108,44 KB) Regulamin III konkursu
zal._1_cz._a_formularz_wniosku_z_instrukcja_biogazownie_iii.doc
zal._1_cz._a_formularz_wniosku_z_instrukcja_biogazownie_iii.doc - (437 KB) Zał. 1 Wniosek o dotację część A
czesc_b_metodyka_biogaz_iii.doc
czesc_b_metodyka_biogaz_iii.doc - (76,5 KB) Zał.1 Wniosek o dotację część B METODYKA
zal.1_instrukcja_sporzadzenia_baseline_biogaz_iii.doc
zal.1_instrukcja_sporzadzenia_baseline_biogaz_iii.doc - (63,5 KB) Zał. 1 Wniosek o dotację część B Zał. 1 Instrukcja sporządzania baseline
zal.2_instrukcja_oszacowania_emisji_i_redukcji_biogaz_iii.doc
zal.2_instrukcja_oszacowania_emisji_i_redukcji_biogaz_iii.doc - (49 KB) Zał. 1 Wniosek o dotację część B Zał. 2 Instrukcja oszacowania emisji
zal._3_instrukcja_sporzadzenia_dokumentacji_dot._moniotorowania.doc
zal._3_instrukcja_sporzadzenia_dokumentacji_dot._moniotorowania.doc - (103 KB) Zał. 1 Wniosek o dotację część B Zał. 3 Instrukcja dot. monitorowania i raportowania
zal.4_instrukcja_weryfikacji_rezultatow_monitorowania_biogaz_iii.doc
zal.4_instrukcja_weryfikacji_rezultatow_monitorowania_biogaz_iii.doc - (59,5 KB) Zał. 1 Wniosek o dotację część B Zał. 4 Instrukcja weryfikacji monitorowania
zal.5_instrukcja_obliczania_dgc_biogaz_iii.doc
zal.5_instrukcja_obliczania_dgc_biogaz_iii.doc - (41 KB) Zał. 1 Wniosek o dotację część B Zał. 5 Instrukcja obliczania DGC
zal.6_do_czesci_b_.xlsx
zal.6_do_czesci_b_.xlsx - (42,22 KB) Zał. 1 Wniosek o dotację część B Zał. 6 Ekologiczno-techniczny - tabele
instrukcja_przygotowania_zal._ekol-tech_biogaz_iii.doc
instrukcja_przygotowania_zal._ekol-tech_biogaz_iii.doc - (88 KB) Zał. 1 Wniosek o dotację część B Instrukcja przygotowania załącznika ekologiczno-technicznego
zal._nr_2_lista_zalacznikow_do_wniosku_biogazownie_iii.pdf
zal._nr_2_lista_zalacznikow_do_wniosku_biogazownie_iii.pdf - (83,52 KB) Zał. 2 Lista załączników wymaganych do wniosku
zal._3.1__wniosek_cz.c_biogazownie_iii.docx
zal._3.1__wniosek_cz.c_biogazownie_iii.docx - (42,47 KB) Zał. 3.1 Część C – część finansowa wniosku
zal._3.2._cz._c_tabele_finansowe_biogazownie_iii.xlsx
zal._3.2._cz._c_tabele_finansowe_biogazownie_iii.xlsx - (84,97 KB) Zał. 3.2 – Tabele finansowe
zal._3.3_instrukcja_cz.c_biogazownie_iii.docx
zal._3.3_instrukcja_cz.c_biogazownie_iii.docx - (55,01 KB) Zał. 3.3 – Instrukcja wypełniania części C wniosku
zal._4_wzory_oswiadczen_biogazownie_iii.doc
zal._4_wzory_oswiadczen_biogazownie_iii.doc - (141,5 KB) Zał. 4 Wzory oświadczeń
formularz_inna_niz_pomoc_de_minimis.doc
formularz_inna_niz_pomoc_de_minimis.doc - (237 KB) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
formularz_de_minimis_nowy.doc
formularz_de_minimis_nowy.doc - (223,5 KB) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
hrf_dotacja_pozyczka.xls
hrf_dotacja_pozyczka.xls - (37,5 KB) Harmonogram rzeczowo-finansowy do wniosku o dotację
zal._4.2_-_instrukcja_hrf.doc
zal._4.2_-_instrukcja_hrf.doc - (52 KB) Instrukcja do harmonogramu rzeczowo-finansowego

 

UWAGA dotycząca wniosków pożyczkowych

W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć równocześnie z wnioskiem o dofinansowanie w formie dotacji odrębny wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki. Procedura oceny wniosku o pożyczkę jest analogiczna jak dla wniosku o dotację.

Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami należy umieścić w odrębnej teczce/segregatorze z widocznym napisem „POŻYCZKA”. Wersja elektroniczna powyższych dokumentów powinna być zamieszczona na płycie CD dołączonej do wniosku o dotację.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć na formularzu, który znajduje się poniżej. Do wniosku o pożyczkę należy dołączyć harmonogram rzeczowo – finansowy pożyczkowy, pozostałe dokumenty należy dołączyć do dokumentacji wniosku dotacyjnego (zgodnie z instrukcjami dla poszczególnych części).

zal._1.1_-__wniosek_cz.a.doc
zal._1.1_-__wniosek_cz.a.doc - (302,5 KB) Wniosek o pożyczkę część A
zal._1.2_-_instrukcja_cz._a.doc
zal._1.2_-_instrukcja_cz._a.doc - (75,5 KB) Instrukcja wypełnienia wniosku o pożyczkę
hrf_dotacja_pozyczka.xls
hrf_dotacja_pozyczka.xls - (37,5 KB) Harmonogram rzeczowo-finansowy do wniosku o pożyczkę
instrukcja_hrf.doc
instrukcja_hrf.doc - (52 KB) Instrukcja wypełnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również