Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

III konkurs "Zarządzanie energią" - zakończony

17.02.2016 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

27.02.2015 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

24.01.2013

Komunikat

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji
Informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu III Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Zostały wprowadzone poniższe zmiany:

  • w par. 2 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: Okres kwalifikowalności kosztów – okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2013 r., w którym poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane i stanowić podstawę wyliczenia wysokości dofinansowania, z zastrzeżeniem, że koszty poniesione na Przedsięwzięcie przed datą złożenia Wniosku będą uznane jako wkład własny Wnioskodawcy i zaliczone do kosztów całkowitych nie podlegających refundacji ze środków GIS lub innych środków NFOŚiGW.
  • w par. 4 ust. 5 otrzymuje nastepujące brzmienie: Dofinansowanie w konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie dotacjize środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie większe niż intensywność dofinansowania określona w umowach sprzedaży jednostek przyznanej emisji. W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW innych niż GIS należy złożyć równocześnie z Wnioskiem o dofinansowanie w formie dotacji odrębny Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki do NFOŚiGW. Łączne dofinansowanie NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki nie może być wyższe niż 95% kosztów kwalifikowanych.
  • w par. 11 w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: W przypadku zwiększenia alokacji środków, o której mowa w § 4 ust. 3 z wykorzystaniem przychodów z kilku umów sprzedaży AAU, NFOŚiGW, podejmując decyzje dotyczące dofinansowania, będzie brał pod uwagę postanowienia umów sprzedaży AAU ustalone na dzień podejmowania tych decyzji.

Poniżej nowa treść Regulaminu III konkursu:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 14.08.2012 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) V częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

v_czesciowa_lista_rankingowa_iii_konkurs_gis.pdf
v_czesciowa_lista_rankingowa_iii_konkurs_gis.pdf - (38,95 KB) V częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym

26.07.2012

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 17.07.2012 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) III oraz IV częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

iv_czesciowa_lista_rankingowa_iii_konkurs_gis.pdf
iv_czesciowa_lista_rankingowa_iii_konkurs_gis.pdf - (23,42 KB) IV częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym
iii_czesciowa_lista_rankingowa_iii_konkurs_gis.pdf
iii_czesciowa_lista_rankingowa_iii_konkurs_gis.pdf - (19,15 KB) III częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 18.06.2012 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) zaktualizowaną II częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

ii_czesciowa_lista_rankingowa_iii_konkurs_gis.pdf
ii_czesciowa_lista_rankingowa_iii_konkurs_gis.pdf - (57,13 KB) Zaktualizowana II częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 31.05.2012 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) zaktualizowaną pierwszą częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

zaktualizowana_czesciowa_lista_rankingowa_iii_konkursu_gis.pdf
zaktualizowana_czesciowa_lista_rankingowa_iii_konkursu_gis.pdf - (247,99 KB) Zaktualizowana pierwsza częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym

25.05.2012

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 17.05.2012 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) II częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

NFOŚiGW informuje, że w ramach III konkursu będą kolejne częściowe Listy rankingowe, których publikacja nastąpi po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska.

Poniżej II Częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym

16.05.2012 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 11.05.2012 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) pierwszą częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

NFOŚiGW informuje, że w ramach III konkursu będą kolejne częściowe Listy rankingowe, których publikacja nastąpi po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska.

Poniżej pierwsza Częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 18.04.2012 r. zatwierdził zaktualizowaną Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach III konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

Poniżej zaktualizowana Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym:

Komunikat

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji
Informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu III Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Zostały wprowadzone poniższe zmiany:
- w par. 4 ust 3 otrzymuje brzmienie: "NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznacza środki w wysokości 193 136 000 zł na dofinansowanie Przedsięwzięć w formie dotacji."
- w par 11 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: "W przypadku zwiększenia alokacji środków, o której mowa w § 4 ust. 3 z wykorzystaniem przychodów z kilku umów sprzedaży AAU, NFOŚiGW, podejmując decyzje w zakresie udzielenia dofinansowania, będzie brał pod uwagę postanowienia umów sprzedaży AAU ustalone na dzień podejmowania tych decyzji. Postanowienia umów sprzedaży AAU mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu, a NFOŚiGW może w szczególności odstąpić od wymagań niniejszego Regulaminu w zakresie odmiennie uregulowanym umową sprzedaży AAU. NFOŚiGW poinformuje wnioskodawców bez zbędnej zwłoki o każdej zmianie warunków, na których może być udzielone dofinansowanie. W przypadku braku akceptacji tych zmian, wnioskodawca ma prawo wycofać wniosek o dofinansowanie."

Poniżej nowa treść Regulaminu III konkursu:

02.02.2012 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 25.01.2012 r. zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym wybranych w ramach III konkursu Programu priorytetowego pn. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” w podziale na listę podstawową i listę rezerwową.


Alokacja konkursu wynosiła 50 mln zł. NFOŚiGW wystąpi do Ministra Środowiska o zgodę na podwyższenie alokacji konkursu do kwoty 59 mln zł.


Lista podstawowa zawiera 49 przedsięwzięć o łącznej kwocie dofinansowania w formie dotacji w wysokości 59 000 000 zł i łącznej wnioskowanej kwocie pożyczki w wysokości 77 238 352,00 zł.
Lista rezerwowa zawiera 110 przedsięwzięć o łącznej wnioskowanej kwocie dotacji w wysokości 150 729 346,45 zł i kwocie pożyczki w wysokości 151 978 396,55 zł.


Informujemy, że planowane jest kolejne rozszerzenie listy podstawowej o przedsięwzięcia z listy rezerwowej w ramach wykorzystania pozostałych środków Rachunku Klimatycznego.

Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach III konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (plik PDF)

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem III Konkursu, z Wnioskodawcami przedsięwzięć umieszczonych na ww. liście podstawowej będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków dofinansowania. Decyzja o dofinansowaniu i jego warunkach dla poszczególnych przedsięwzięć zatwierdzana będzie przez Zarząd NFOŚiGW i w przypadkach określonych prawem – przez Radę Nadzorczą.

Procedura naboru wniosków kończy się przekazaniem listy rankingowej Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.).

Wyniki konkursu po zatwierdzeniu listy rankingowej przedsięwzięć zaakceptowanych do dofinansowania przez Ministra Środowiska będą zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu.

 

05.08.2011 r.

Podsumowanie naboru wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przedstawia wyniki naboru III Konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
 
W dniu 21.07.2011r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego.
 
Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosiła 50 mln PLN. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dodatkowe środki w formie pożyczek, niezbędnym było złożenie odrębnego wniosku do NFOŚiGW.
 
Do NFOŚiGW wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 232 przedsięwzięć, o łącznym koszcie całkowitym 1 237 848 455,25 PLN.

 

Wnioski złożone w ramach III konkursu GIS –zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w podziale na formę dofinansowania

Forma dofinansowania

Liczba przedsięwzięć

Wnioskowana kwota dofinansowania - PLN

Dotacja

Pożyczka

Dotacja

80

122 162 193,20

0,00

Dotacja + pożyczka

152

210 776 801,79

385 196 738,75

RAZEM

232

332 938 994,99

385 196 738,75

 

04.07.2011 r.

UWAGA!!!
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji
 
Informuje, że zostały zaktualizowane formuły w pliku Załącznik 6 do części B wniosku (arkusze w formacie .xls: Tabela 1 - Obliczenia wielkości redukcji dla scenariusza bazowego i Tabela 2 - Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n) w celu zapewnienia prawidłowego sporządzenia dokumentu. Jednocześnie NFOŚiGW informuje, że złożenie Załącznika na podstawie pliku opublikowanego wraz z ogłoszeniem o konkursie nie będzie traktowane jako uchybienie formalne i wnioski nie będą odrzucane z tego tytułu. W przypadku, gdy Wnioskodawca złoży Załącznik 6 do części B wniosku na podstawie pliku opublikowanego wraz z ogłoszeniem, w toku oceny zostanie poproszony o ewentualną poprawę dokumentu.
 
Poniżej zaktualizowany dokument:
 

 

21.06.2011 r.

UWAGA!!!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji

Informuje, że zmianie uległ zakres danych finansowych zawartych w Tabeli nr 7 „Budżet Wnioskodawcy” w Załączniku nr 2 do wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki oraz w konsekwencji zmianie uległa „Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki” (aktualne formularze poniżej).
Powyższa zmiana wynika z nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która wprowadza - między innymi - nowy sposób liczenia zadłużenia JST (tzw. wskaźnik spłaty) oraz zastępuje załącznik do budżetu pn. Wieloletni plan inwestycyjny (WPI) załącznikiem pn. Wieloletni plan finansowy (WPF).
 

Jednocześnie NFOŚiGW informuje, że złożenie załączników do wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki na formularzach opublikowanych wraz z ogłoszeniem o konkursie nie będzie traktowane jako uchybienie formalne i wnioski nie będą odrzucane z tego tytułu. W przypadku, gdy Wnioskodawca złoży dokumenty na formularzach opublikowanych wraz z ogłoszeniem w toku oceny formalnej zostanie poproszony o uzupełnienie dokumentów.
 

Poniżej zaktualizowane dokumenty:

 

06.06.2011 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach III konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Dofinansowanie w III konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się dodatkowych dotacji ze środków NFOŚiGW.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi 50 mln zł.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 5 mln zł).

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 22 CZERWCA 2011 ROKU do 21 LIPCA 2011 ROKU, DO GODZ. 15:30

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią cz. 1 – Konkurs III”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje dodatkowe można uzyskać tel. 0-22 45 95 841, 45 95 843, 45 95 840, 45 95 830 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl


Informacje nt. wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2008 do raportowania w ramach Wspólnotowego Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2011, można znaleźć na stronie:
http://www.kashue.pl/index.php?page=materialy-do-pobrania

Do wyliczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,89 MgCO2/MWh.

NFOŚiGW zaleca przeprowadzenie programu termomodernizacji obiektów z zastosowaniem m.in. normy PN-EN 16001:2009 "Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania" opublikowanej 15 grudnia 2009 r. Jednocześnie zaznaczamy, że zastosowanie tej normy nie jest wymogiem konkursu.

Poniżej Regulamin III konkursu wraz z załącznikami:

 
UWAGA dotycząca wniosków pożyczkowych

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§ 4 ust. 5) i Programu priorytetowego (§ 10) w celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW innych niż zgromadzone na Rachunku klimatycznym należy złożyć równocześnie z Wnioskiem o dofinansowanie w formie dotacji odrębny Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki, zgodnie z wzorami zamieszczonymi poniżej. Procedura oceny Wniosku o pożyczkę jest analogiczna jak dla Wniosku o dotację GIS.
Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami (oryginał i kopia) należy umieścić w odrębnej teczce/segregatorze z widocznym napisem „POŻYCZKA”. Wersja elektroniczna powyższych dokumentów powinna być zamieszczona na płycie CD dołączonej do wniosku o dotację GIS.

Poniżej formularz wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW wraz z załącznikami:

Pozostałe informacje i dokumenty niezbędne do oceny wniosku o pożyczkę zostaną dołączone do wniosku o dotację GIS, który dotyczy tego samego Przedsięwzięcia.
 

Uwaga dotycząca projektów grupowych

Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji oraz wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki podpisuje i składa Lider projektu grupowego.
Harmonogramy rzeczowo – finansowe stanowiące załączniki odpowiednio do wniosku o dotację oraz do wniosku o pożyczkę należy sporządzić w sposób umożliwiający wskazanie pozycji w harmonogramie realizowanych przez poszczególnych uczestników projektu grupowego.
 

Sposób wypełniania tabel finansowych w przypadku projektu grupowego (dotyczy dotacji oraz pożyczki).

  1. Lider projektu wypełnia tabele finansowe dla całego przedsięwzięcia, tj. Tabelę nr 1 oraz Tabelę „Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia”.
  2. Lider projektu oraz każdy z uczestników projektu grupowego wypełnia tabele finansowe dla części przedsięwzięcia realizowanej bezpośrednio przez siebie, tj. Tabele nr 1-7 oraz Tabelę „Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia”.

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również