Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

IV konkurs "Zarządzanie energią" - zakończony

17.02.2016 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

27.02.2015 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

19.04.2013 r.

IV, V i VI częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 12.04.2013 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) IV, V i VI częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach IV konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Listy załączamy poniżej.

czwarta_czesciowa_lista_rankingowa_iv_konkurs.pdf
czwarta_czesciowa_lista_rankingowa_iv_konkurs.pdf - (23,69 KB) IV częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach IV Konkursu
piata_czesciowa_lista_rankingowa_iv_konkurs.pdf
piata_czesciowa_lista_rankingowa_iv_konkurs.pdf - (22,87 KB) V częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach IV Konkursu
szosta_czesciowa_lista_rankingowa_iv_konkurs.pdf
szosta_czesciowa_lista_rankingowa_iv_konkurs.pdf - (29,3 KB) VI częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach IV Konkursu

27.02.2013 r.

III częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 19.02.2013 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) III częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach IV konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Listę załączamy poniżej.

trzecia_czesciowa_lista_rankingowa_iv_konkurs.pdf
trzecia_czesciowa_lista_rankingowa_iv_konkurs.pdf - (21,64 KB) III częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach IV Konkursu

24.01.2013 r.

I i II  częściowa lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 13.12.2012 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) I oraz II częściową listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach IV konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Listy załączamy poniżej.

pierwsza_czesciowa_lista_rankingowa_iv_konkurs_gis.pdf
pierwsza_czesciowa_lista_rankingowa_iv_konkurs_gis.pdf - (133,25 KB) I częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym
druga_czesciowa_lista_rankingowa_iv_konkurs_gis.pdf
druga_czesciowa_lista_rankingowa_iv_konkurs_gis.pdf - (56,67 KB) II częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym

24.01.2013 r.

Zmiana Regulaminu konkursu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu IV Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publiczne.

Zostały wprowadzone poniższe zmiany:

  • w par. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznacza środki w łącznej wysokości 155 mln zł na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji."
  • w par. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Dofinansowanie w konkursie będzie udzielane w formie dotacji:
    1) ze środków NFOŚiGW innych niż GIS: do 30% kosztów kwalifikowanych, lub 2) ze środków GIS: do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie większe niż intensywność dofinansowania określona w umowach sprzedaży jednostek przyznanej emisji AAU, o których mowa w art. 19 Ustawy GIS."w par. 3 dodano ustęp 4 w brzmieniu: "W celu uzyskania dodatkowego dofinansowania w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek do NFOŚiGW; dofinansowanie w formie pożyczki nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w Programie priorytetowym. Łączne dofinansowanie NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki nie może być wyższe niż 95% kosztów kwalifikowanych." - dotychczasowe ustępy 4 - 7 stają się odpowiednio ust. 5 - 8.
  • w par . 4 w ust. 3 na końcu zdania zamieszczono odniesienie do właściwego ust. 4 w par 3.
  • w par. 16 dodano ust.9 w brzmieniu: "Podejmując decyzje dotyczące dofinansowania, NFOŚiGW będzie brał pod uwagę postanowienia umów sprzedaży AAU ustalone na dzień podejmowania tych decyzji. Postanowienia umów sprzedaży AAU mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu, a NFOŚiGW może w szczególności odstąpić od wymagań niniejszego Regulaminu w zakresie odmiennie uregulowanym umową sprzedaży AAU. NFOŚiGW poinformuje wnioskodawców bez zbędnej zwłoki o każdej zmianie warunków, na których może być udzielone dofinansowanie. W przypadku braku akceptacji tych zmian, wnioskodawca ma prawo wycofać wniosek o dofinansowanie." - dotychczasowe ustępy 9 - 10 stają się odpowiednio ust. 10 - 11.

Poniżej nowa treść Regulaminu IV konkursu.

aktualizacja__regulamin_iv_konkursu.pdf
aktualizacja__regulamin_iv_konkursu.pdf - (138,16 KB) Zaktualizowany regulamin IV konkursu

06.09.2012 r.

Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 05.09.2012 r. zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach IV konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".


Listę załączamy poniżej.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem IV Konkursu, z Wnioskodawcami przedsięwzięć umieszczonych na ww. liście rankingowej będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków dofinansowania. Decyzja o dofinansowaniu i jego warunkach dla poszczególnych przedsięwzięć zatwierdzana będzie przez Zarząd NFOŚiGW i w przypadkach określonych prawem – przez Radę Nadzorczą.

Procedura naboru wniosków kończy się przekazaniem listy rankingowej Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.).
 
Wyniki konkursu po zatwierdzeniu listy rankingowej przedsięwzięć zaakceptowanych do dofinansowania przez Ministra Środowiska będą zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu.


 

28.08.2012 r.

KOMUNIKAT

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu IV Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, polegająca na dodaniu w par. 12 ust. 6 o następującej treści:
"W przypadku zwolnienia środków lub zwiększenia alokacji konkursu, NFOŚiGW zaktualizuje listę rankingową poprzez przeniesienie projektów z listy rankingowej rezerwowej na listę podstawową, uwzględniając wskaźnik efektywności kosztowej DGC. Ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio."

zmiana_regulamin_iv_konkursu.pdf
zmiana_regulamin_iv_konkursu.pdf - (136,09 KB) Nowa treść Regulaminu IV konkursu
zaktualizowany__zal._3__wzory_oswiadczen.pdf
zaktualizowany__zal._3__wzory_oswiadczen.pdf - (130,91 KB) Zaktualizowany załącznik nr 3 do Regulaminu IV konkursu

12.07.2012 r.

Podsumowanie naboru wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przedstawia wyniki naboru IV Konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W dniu 31.05.2012r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego.
Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosiła 155 mln PLN. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dodatkowe środki w formie pożyczek, niezbędnym było złożenie odrębnego wniosku do NFOŚiGW.
Do NFOŚiGW wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 99 przedsięwzięć, o łącznym koszcie całkowitym 443,6 mln PLN.

Wnioskowana forma dofinansowania Liczba przedsięwzięć Wnioskowana kwota dofinansowania
dotacja mln PLN pożyczka mln PLN
dotacja 41 48,30 0,00
dotacja + pożyczka 58 73,80 133,00
Razem 99 122,10 133,00

25.05.2012 r.

KOMUNIKAT

W nawiązaniu do par. 3 pkt 6 ppkt 1) dotyczącego wymogu przedstawienia do NFOŚiGW wniosku/wniosków o zaliczkę lub wniosku/wniosków o wypłatę transzy dotacji w wysokości co najmniej 50% dotacji w terminie do dnia 15.12.2012r. poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje:

Alokacja IV konkursu pochodzi ze środków z umowy sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) zawartej przez Skarb Państwa RP z Bankiem Światowym oraz innych środków NFOŚiGW. Wymóg wypłaty co najmniej 50% dotacji do końca 2012 roku wynika z konieczności wypłaty części środków pochodzących z ww. umowy sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) do końca 2012r.. W związku z powyższym w celu umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji przedstawionych dokumentów dotyczących wypłaty środków Beneficjenci są zobowiązani do przedstawienia ww. dokumentów do dnia 15.12.2012r.

W przypadku wnioskowania o zaliczkę Beneficjent będzie zobowiązany do przedłożenia wniosku/wniosków o wypłatę zaliczki ze wskazaniem pozycji harmonogramu rzeczowo - finansowego, na które zaliczka będzie wydatkowana. Beneficjent będzie rozliczał zaliczkę na podstawie wystawianych faktur oraz protokołów odbioru prac w miarę ich pozyskiwania. Warunkiem wypłaty kolejnych transz dotacji lub kolejnych zaliczek będzie rozliczenie zaliczki pobranej do końca 2012r. Harmonogram wypłat przyznanego dofinansowania, w tym również wypłaty dofinansowania w formie zaliczki będzie jednym z elementów negocjacji warunków dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, że obowiązek wypłaty co najmniej 50% środków dotyczy jedynie dofinansowania w formie dotacji.


 

(11.05.2012)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji uprzejmie informuje, że na stronie internetowej KASHUE została opublikowana informacja nt. wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w ramach Wspólnotowego Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012. W związku z powyższym prosimy o korzystanie  z aktualnych wartości. Jednocześnie informujemy, że wykorzystanie wartości wskaźników za 2011 r. nie będzie traktowane jako błąd, wnioskodawca na etapie oceny zostanie poproszony o weryfikację danych.

26.04.2012 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach IV konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Aktualny program priorytetowy można znaleźć >>>TUTAJ<<<

Dokumentacja nie uległa zmianie w stosunku do wcześniej opublikowanych

Dofinansowanie w IV konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi 155 mln zł.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 5 mln zł).

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 18 MAJA 2012 ROKU do 31 MAJA 2012 ROKU, DO GODZ. 15:30

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią cz. 1 – Konkurs IV

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronie Ministerstwa Środowiska

Informacje dodatkowe można uzyskać tel. 0-22 45 95 811, 45 95 837 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

Poniżej Regulamin IV konkursu wraz z załącznikami:

Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania dokumentacji (szczegółowe informacje na temat wymogów konkursowych zawarte są w Regulaminie konkursu oraz załącznikach):

1. NFOŚiGW informuje, że w ramach IV konkursu Wnioskodawcy będą zobowiązani do przestrzegania zapisów „Ram Zarządzania Środowiskiem” będącego Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu w zakresie regulacji polskich oraz wymogów Banku Światowego dla ocen oddziaływania na środowisko. Obowiązki Wnioskodawcy w ww. zakresie prezentuje poniższa tabela:

Przewidywane oddziaływanie

Kategoria ochrony BŚ1

Instrumenty ochronne

Przykłady działań projektowych

bardzo niskie

C

brak konkretnych instrumentów ochronnych, zwykłe zawiadomienie władz odpowiedzialnych za sprawy budowlane  przez autora projektu (brak obowiązku sporządzania PZŚ)

instalacja kolektorów słonecznych, wymiana zwykłych systemów oświetleniowych na energooszczędne

niskie

niższy stopień B

pozwolenie na budowę/decyzja lokalizacyjna, „lista kontrolna PZŚ", w zależności od rodzaju i rozmiaru projektu

docieplenie większych budynków (o wysokości powyżej 12 m)

umiarkowane (przypadek 1)

B

OOŚ lub PZŚ wymagane zgodnie z polskim prawem, po otrzymaniu pozytywnego wyniku analizy

przebudowa na dużą skalę, w tym wymiana systemów grzewczych, podlegająca pod przepisy załącznika 2 dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko

umiarkowane (przypadek 2)

B

jeśli polskie prawo nie wymaga OOŚ/PZŚ, lista kontrolna PZŚ lub częściowa OOŚ i PZŚ zgodnie z OP4.01

przebudowa na dużą skalę, w tym wymiana systemów grzewczych, znajdująca sie pod progiem wyznaczonym w załączniku 2

1 Podział nie ma związku z podziałem określonym w Rozporządzeniu RM z dn. 09.11.2010 r. (Dz. U. nr 213 poz. 1397) ws. rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dla każdego przedsięwzięcia wymagane jest określenie kategorii zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz według wymienionych kategorii B lub C.

PZŚ – załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

2. Informacje nt. wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2008 do raportowania w ramach Wspólnotowego Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2011, można znaleźć na stronie:
http://www.kashue.pl/index.php?page=materialy-do-pobrania

3. Do wyliczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,89 MgCO2/MWh.

4. NFOŚiGW zaleca przeprowadzenie programu termomodernizacji obiektów z zastosowaniem m.in. normy PN-EN 16001:2009 "Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania" opublikowanej 15 grudnia 2009 r. Jednocześnie zaznaczamy, że zastosowanie tej normy nie jest wymogiem konkursu.

UWAGA dotycząca wniosków pożyczkowych
W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć równocześnie z Wnioskiem o dofinansowanie w formie dotacji odrębny Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki, zgodnie z wzorami zamieszczonymi poniżej. Procedura oceny Wniosku o pożyczkę jest analogiczna jak dla Wniosku o dotację.
Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami (oryginał i kopia) należy umieścić w odrębnej teczce/segregatorze z widocznym napisem „POŻYCZKA”. Wersja elektroniczna powyższych dokumentów powinna być zamieszczona na płycie CD dołączonej do wniosku o dotację.
Poniżej formularz wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW wraz z załącznikami:

Uwaga dotycząca projektów grupowych
Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji oraz wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki podpisuje i składa Lider projektu grupowego.

Harmonogramy rzeczowo – finansowe stanowiące załączniki odpowiednio do wniosku o dotację oraz do wniosku o pożyczkę należy sporządzić w sposób umożliwiający wskazanie pozycji w harmonogramie realizowanych przez poszczególnych uczestników projektu grupowego.

Sposób wypełniania tabel finansowych w przypadku projektu grupowego (dotyczy dotacji oraz pożyczki).
1. Lider projektu wypełnia tabele finansowe dla całego przedsięwzięcia, tj. Tabelę nr 1 oraz Tabelę „Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia”.
2. Lider projektu oraz każdy z uczestników projektu grupowego wypełnia tabele finansowe dla części przedsięwzięcia realizowanej bezpośrednio przez siebie, tj. Tabele nr 1-7 oraz Tabelę „Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia”.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również