Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

V konkurs "Zarządzanie energią" - zakończony

17.02.2016 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

27.02.2015 r.

Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego

W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji.

UWAGA!

Ze względu na błędy jakie pojawiają się w przedkładanych NFOŚiGW Raportach oraz Opiniach z weryfikacji, przed przystąpieniem do sporządzania Raportu oraz weryfikacji Raportu należy zapoznać się z instrukcją oraz z Metodyką.

Więcej informacji na temat monitorowania efektu ekologicznego, w tym wzór Raportu, proponowany wzór  Opinii z weryfikacji oraz Instrukcja sporządzania Raportu jest udostępniona na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/.

Bardzo prosimy o stosowanie udostępnionych wzorów.

Pliki do pobrania:

Metodyka

Załącznik do Metodyki - Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Załącznik do Metodyki - Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania


 

20.06.2013 r.

Lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, uprzejmie informuje, że Minister Środowiska w dniu 10.06.2013 r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.)  listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach V konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Listę załączamy poniżej.

lista_rankingowa_v_konkurs_zaakceptowana_przez_ms_10.06.2013.pdf
lista_rankingowa_v_konkurs_zaakceptowana_przez_ms_10.06.2013.pdf - (42,22 KB) Lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach V konkursu - 10.06.2013 r.

12.04.2013 r.

Aktualizacja Listy rankingowej przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że w związku ze zwiększeniem alokacji konkursu, Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach V konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" została zaktualizowana.

Listę rankingową w nowym brzmieniu załączamy poniżej.

zaktualizowana_lista_rankingowa_konkurs_v_12.04.2013.pdf
zaktualizowana_lista_rankingowa_konkurs_v_12.04.2013.pdf - (64,78 KB) Zaktualizowana Lista rankingowa V konkursu 10.04.2013 r.

12.04.2013 r.
 
Zmiana Regulaminu Konkursu
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu V Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publiczne.
 
Zostały wprowadzone poniższe zmiany:
 
1) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznacza środki w łącznej wysokości 62 236 494 zł na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji.”,
2) § 3 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„W wyniku zrealizowania przedsięwzięć wybranych w drodze konkursu szacuje się uzyskanie następującego efektu ekologicznego: ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w wyniku oszczędności energii na poziomie 32 696,88 Mg CO2/rok.
 
Poniżej nowa treść Regulaminu V konkursu:
regulamin_v_konkursu_zwiekszenie_alokacji_10.04.2013.pdf
regulamin_v_konkursu_zwiekszenie_alokacji_10.04.2013.pdf - (137,91 KB) Zaktualizowany Regulamin V Konkursu - 10.04.2013 r.

24.01.2013 r.

KOMUNIKAT

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji informuje, że ulega zmianie treść Regulaminu V Konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publiczne.

Zostały wprowadzone poniższe zmiany:

 • w par. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznacza środki w łącznej wysokości 35 mln zł na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji."
 • w par. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Dofinansowanie w konkursie będzie udzielane w formie dotacji:
  1) ze środków NFOŚiGW innych niż GIS: do 30% kosztów kwalifikowanych, lub
  2) ze środków GIS: do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie większe niż intensywność dofinansowania określona w umowach sprzedaży jednostek przyznanej emisji AAU, o których mowa w art. 19 Ustawy GIS.
 • w par. 3 dodano ustęp 4 w brzmieniu: "W celu uzyskania dodatkowego dofinansowania w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek do NFOŚiGW; dofinansowanie w formie pożyczki nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w Programie priorytetowym. Łączne dofinansowanie NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki nie może być wyższe niż 95% kosztów kwalifikowanych." oraz ust. 5 w brzmieniu: "Katalog kosztów kwalifikowanych do dotacji został wskazany w formularzu wniosku o dofinansowanie w formie dotacji." - dotychczasowe ustępy 4 - 7 stają się odpowiednio ust. 6 - 9.
 • w par . 4 w ust. 3 na końcu zdania zamieszczono odniesienie do właściwego ust. 4 w par 3.
 • w par. 16 ust. 9 otrzymuje brzmienie: "Podejmując decyzje dotyczące dofinansowania, NFOŚiGW będzie brał pod uwagę postanowienia umów sprzedaży AAU ustalone na dzień podejmowania tych decyzji. Postanowienia umów sprzedaży AAU mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu, a NFOŚiGW może w szczególności odstąpić od wymagań niniejszego Regulaminu w zakresie odmiennie uregulowanym umową sprzedaży AAU. NFOŚiGW poinformuje wnioskodawców bez zbędnej zwłoki o każdej zmianie warunków, na których może być udzielone dofinansowanie. W przypadku braku akceptacji tych zmian, wnioskodawca ma prawo wycofać wniosek o dofinansowanie."

Poniżej nowa treść Regulaminu V konkursu:

aktualizacja_regulamin_v_konkursu.pdf
aktualizacja_regulamin_v_konkursu.pdf - (137,81 KB) [Zaktualizowany regulamin V konkursu]

20.12.2012 r.

Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 19.12.2012 r. zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach V konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

Listę załączamy poniżej.

lista_rankingowa_v_gis.pdf
lista_rankingowa_v_gis.pdf - (81,5 KB) Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych w ramach V konkursu Programu priorytetowego GIS, Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem V Konkursu, z Wnioskodawcami przedsięwzięć umieszczonych na ww. liście rankingowej będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków dofinansowania. Decyzja o dofinansowaniu i jego warunkach dla poszczególnych przedsięwzięć zatwierdzana będzie przez Zarząd NFOŚiGW i w przypadkach określonych prawem – przez Radę Nadzorczą.

Procedura naboru wniosków kończy się przekazaniem listy rankingowej Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia w trybie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.).

Wyniki konkursu po zatwierdzeniu listy rankingowej przedsięwzięć zaakceptowanych do dofinansowania przez Ministra Środowiska będą zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu.


 

08.10.2012 r.

Podsumowanie naboru wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przedstawia wyniki naboru V Konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

W dniu 01.10.2012r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego.
Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosiła 35 mln PLN. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dodatkowe środki w formie pożyczek, niezbędnym było złożenie odrębnego wniosku do NFOŚiGW.
Do NFOŚiGW wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 63 przedsięwzięć, o łącznym koszcie całkowitym 269,15 mln PLN.

Wnioskowana forma
dofinansowania
Liczba
przedsięwzięć
Wnioskowana kwota dofinansowania
dotacja mln PLN pożyczka mln PLN
dotacja 24 26,25 0,00
dotacja + pożyczka 39 48,68 84,20
Razem 63 74,93 84,20

08.08.2012 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach V konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Dofinansowanie w V konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi
35 mln zł.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 5 mln zł).

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 1 WRZEŚNIA 2012 ROKU do 1 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU, DO GODZ. 15:30

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią cz. 1 – Konkurs V”
Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronie Ministerstwa Środowiska


Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 22 45 95 841,  22 45 95 846, 22 45 95 804 lub adresem e-mail:
gis@nfosigw.gov.pl


Aktualny program priorytetowy można znaleźć >>>TUTAJ<<<

Informujemy, że dokumentacja nie uległa zmianie w stosunku do wcześniej opublikowanej

Poniżej Regulamin V konkursu wraz z załącznikami:
 

Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania dokumentacji (szczegółowe informacje na temat wymogów konkursowych zawarte są w Regulaminie konkursu oraz załącznikach):

 1. NFOŚiGW informuje, że w ramach V konkursu Wnioskodawcy będą zobowiązani do przestrzegania zapisów „Ram Zarządzania Środowiskiem” będącego Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu w zakresie regulacji polskich oraz wymogów Banku Światowego dla ocen oddziaływania na środowisko. Obowiązki Wnioskodawcy w ww. zakresie prezentuje poniższa tabela: 

Przewidywane oddziaływanie

Kategoria ochrony BŚ1

Instrumenty ochronne

Przykłady działań projektowych

bardzo niskie

C

brak konkretnych instrumentów ochronnych, zwykłe zawiadomienie władz odpowiedzialnych za sprawy budowlane  przez autora projektu (brak obowiązku sporządzania PZŚ)

instalacja kolektorów słonecznych, wymiana zwykłych systemów oświetleniowych na energooszczędne

niskie

niższy stopień B

pozwolenie na budowę/decyzja lokalizacyjna, „lista kontrolna PZŚ", w zależności od rodzaju i rozmiaru projektu

docieplenie większych budynków (o wysokości powyżej 12 m)

umiarkowane (przypadek 1)

B

OOŚ lub PZŚ wymagane zgodnie z polskim prawem, po otrzymaniu pozytywnego wyniku analizy

przebudowa na dużą skalę, w tym wymiana systemów grzewczych, podlegająca pod przepisy załącznika 2 dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko

umiarkowane (przypadek 2)

B

jeśli polskie prawo nie wymaga OOŚ/PZŚ, lista kontrolna PZŚ lub częściowa OOŚ i PZŚ zgodnie z OP4.01

przebudowa na dużą skalę, w tym wymiana systemów grzewczych, znajdująca sie pod progiem wyznaczonym w załączniku 2

1 Podział nie ma związku z podziałem określonym w Rozporządzeniu RM z dn. 09.11.2010 r. (Dz. U. nr 213 poz. 1397) ws. rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dla każdego przedsięwzięcia wymagane jest określenie kategorii zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz według wymienionych kategorii B lub C.
PZŚ – załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

 1. Informacje nt. wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w ramach Wspólnotowego Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012, można znaleźć na stronie:
  http://www.kashue.pl/index.php?page=materialy-do-pobrania
 2. Do wyliczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,89 MgCO2/MWh.
 3. NFOŚiGW zaleca przeprowadzenie programu termomodernizacji obiektów z zastosowaniem m.in. normy PN-EN 16001:2009 "Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania" opublikowanej 15 grudnia 2009 r. Jednocześnie zaznaczamy, że zastosowanie tej normy nie jest wymogiem konkursu.

UWAGA dotycząca wniosków pożyczkowych
W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć równocześnie z Wnioskiem o dofinansowanie w formie dotacji odrębny Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki, zgodnie z wzorami zamieszczonymi poniżej. Procedura oceny Wniosku o pożyczkę jest analogiczna jak dla Wniosku o dotację.
Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami (oryginał i kopia) należy umieścić w odrębnej teczce/segregatorze z widocznym napisem „POŻYCZKA”. Wersja elektroniczna powyższych dokumentów powinna być zamieszczona na płycie CD dołączonej do wniosku o dotację.
Poniżej formularz wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW wraz z załącznikami:

Uwaga dotycząca projektów grupowych
Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji oraz wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki podpisuje i składa Lider projektu grupowego.
Harmonogramy rzeczowo – finansowe stanowiące załączniki odpowiednio do wniosku o dotację oraz do wniosku o pożyczkę należy sporządzić w sposób umożliwiający wskazanie pozycji w harmonogramie realizowanych przez poszczególnych uczestników projektu grupowego.

Sposób wypełniania tabel finansowych w przypadku projektu grupowego (dotyczy dotacji oraz pożyczki).

 1. Lider projektu wypełnia tabele finansowe dla całego przedsięwzięcia, tj. Tabelę nr 1.
 2. Lider projektu oraz każdy z uczestników projektu grupowego wypełnia tabele finansowe dla części przedsięwzięcia realizowanej bezpośrednio przez siebie, tj. Tabele nr 1- 7.
   

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również