Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

VI Konkurs "Zarządzanie energią" - zakończony


 

25.08.2014 r.

Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach VI konkursu Programu priorytetowego GIS, Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 21.08.2014 r. zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach VI konkursu Programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej". Listę załączamy poniżej.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem VI Konkursu, z Wnioskodawcami przedsięwzięć umieszczonych na ww. liście rankingowej podstawowej prowadzone będą negocjacje dotyczące warunków dofinansowania. Decyzja o dofinansowaniu i jego warunkach dla poszczególnych przedsięwzięć zatwierdzana będzie przez Zarząd NFOŚiGW i w przypadkach określonych prawem – przez Radę Nadzorczą.
 

 

lista_ranking_vi_gis.pdf
lista_ranking_vi_gis.pdf - (372,04 KB) Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych w ramach VI konkursu Programu priorytetowego GIS, Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

 
19.02.2014 r.
Podsumowanie naboru wniosków – VI Konkurs

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji przedstawia wyniki naboru VI Konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
W dniu 31.01.2014 r. zakończył się nabór wniosków w ramach ww. programu priorytetowego.
 
Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosiła 40 mln zł. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dodatkowe środki w formie pożyczek, niezbędnym było złożenie odrębnego wniosku do NFOŚiGW.

 

Do NFOŚiGW wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 149 przedsięwzięć, o łącznym koszcie całkowitym 712,75 mln zł.
 
Wnioskowana forma dofinansowania Liczba przedsięwzięć Wnioskowana kwota dofinansowania
dotacja (mln zł) pożyczka (mln zł)
Dotacja 70 91,59 0,00
Dotacja+pożyczka 79 103,91 178,50
Razem 149 195,51 178,50
 

06.12.2013 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach VI konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Dofinansowanie w VI konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi 40 mln zł.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 5 mln zł).

Wnioski mozna składać w dniach od 9 grudnia 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku, do godz. 15:30.
 
 
Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią cz. 1 – Konkurs VI”.


Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronie Ministerstwa Środowiska.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod:

nr tel. 22 45 90 654, 22 45 90 168 lub

e-mail: budynki_uzytecznosci_publicznej@nfosigw.gov.pl

 

 

 

Materiały ze szkolenia dla wnioskodawców VI Konkursu GIS Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

1._program_gis_cz.1regulamin_vi_konkursu.ppt
1._program_gis_cz.1regulamin_vi_konkursu.ppt - (1,04 MB) Program priorytetowy - regulamin VI konkursu
2._kryteria.ppt
2._kryteria.ppt - (892 KB) Kryteria wyboru przedsięwzięć do dofinansowania w ramach VI konkursu GIS
3._warunki_techniczno-ekologiczne.ppt
3._warunki_techniczno-ekologiczne.ppt - (1,24 MB) Wymagania techniczne i ekologiczne dla przedsięwzięć
4._hrf.ppt
4._hrf.ppt - (8,57 MB) Harmonogram rzeczowo-finansowy i monitorowanie umowy
5._finanse.ppt
5._finanse.ppt - (769,5 KB) Struktura finansowa - kryterium merytoryczne dostępu
6._ramy_zarzadzania_srodowiskiem.ppt
6._ramy_zarzadzania_srodowiskiem.ppt - (1,08 MB) Ramy Zarządzania Środowiskiem

 

Poniżej Regulamin VI konkursu wraz z załącznikami:
regulamin_vi_konkurs_gis_cz._1.docx
regulamin_vi_konkurs_gis_cz._1.docx - (73,52 KB) Regulamin VI Konkursu
zal._1_formularz_wniosku_czesc_a.doc
zal._1_formularz_wniosku_czesc_a.doc - (160,5 KB) Wniosek część A
zal._1_formularz_wniosku_czesc_b.doc
zal._1_formularz_wniosku_czesc_b.doc - (109,5 KB) Wniosek część B
zal._1_metodyka_do_formularza_wniosku_czesci_b.doc
zal._1_metodyka_do_formularza_wniosku_czesci_b.doc - (73 KB) Wniosek część B - Metodyka
zal._1_metodyka_-_aneks.doc
zal._1_metodyka_-_aneks.doc - (1,01 MB) Aneks do Metodyki
zal._1_formularz_wniosku_czesc_c.doc
zal._1_formularz_wniosku_czesc_c.doc - (95 KB) Wniosek część C
zal._1_formularz_wniosku_czesc_c_-_tabele.xls
zal._1_formularz_wniosku_czesc_c_-_tabele.xls - (297 KB) Wniosek część C - Tabele
zal._1_formularz_wniosku_czesc_c_-_instrukcja.doc
zal._1_formularz_wniosku_czesc_c_-_instrukcja.doc - (149,5 KB) Wniosek część C - Instrukcja
zalacznik_nr_2_do_regulaminu_vi_konkursu.pdf
zalacznik_nr_2_do_regulaminu_vi_konkursu.pdf - (181,59 KB) Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie do oceny wniosku.
(Aktualizacja - załącznik został dostosowany do treści programu)
zal._3_wzory_oswiadczen_do_wniosku.doc
zal._3_wzory_oswiadczen_do_wniosku.doc - (149 KB) Wzory oświadczeń składanych do wniosku
zal._4_wzor_hrf.xls
zal._4_wzor_hrf.xls - (38,5 KB) Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
zal._5_instrukcja_wypelniania_hrf_1.doc
zal._5_instrukcja_wypelniania_hrf_1.doc - (56 KB) Instrukcja wypełniania HRF
zalacznik_nr_6_do_regulaminu_konkursu.doc
zalacznik_nr_6_do_regulaminu_konkursu.doc - (41 KB) Wymagania dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
(Aktualizacja - załącznik został dostosowany do treści programu)
zal._7_ramy_zarzadzania_srodowiskiem.doc
zal._7_ramy_zarzadzania_srodowiskiem.doc - (310 KB) Ramy Zarządzania Środowiskiem
zal._8_plan_zarzadzania_srodowiska_-_lista_kontrolna.doc
zal._8_plan_zarzadzania_srodowiska_-_lista_kontrolna.doc - (119 KB) Plan Zarządzania Środowiskiem - Lista kontrolna

 

 
Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania dokumentacji (szczegółowe informacje na temat wymogów konkursowych zawarte są w Regulaminie konkursu oraz załącznikach):
  1. NFOŚiGW informuje, że w ramach VI konkursu Wnioskodawcy będą zobowiązani do przestrzegania zapisów „Ram Zarządzania Środowiskiem”, będącego Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu w zakresie regulacji polskich oraz wymogów Banku Światowego dla ocen oddziaływania na środowisko. Obowiązki Wnioskodawcy w ww. zakresie prezentuje poniższa tabela: 
Przewidywane oddziaływanie
Kategoria ochrony BŚ1
Instrumenty ochronne
Przykłady działań projektowych
bardzo niskie
C
 
brak konkretnych instrumentów ochronnych, zwykłe zawiadomienie władz odpowiedzialnych za sprawy budowlane  przez autora projektu (brak obowiązku sporządzania PZŚ)
instalacja kolektorów słonecznych, wymiana zwykłych systemów oświetleniowych na energooszczędne
niskie
niższy stopień B
pozwolenie na budowę/decyzja lokalizacyjna, „lista kontrolna PZŚ", w zależności od rodzaju i rozmiaru projektu
docieplenie większych budynków (o wysokości powyżej 12 m)
umiarkowane (przypadek 1)
B
OOŚ lub PZŚ wymagane zgodnie z polskim prawem, po otrzymaniu pozytywnego wyniku analizy
przebudowa na dużą skalę, w tym wymiana systemów grzewczych, podlegająca pod przepisy załącznika 2 dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko
umiarkowane (przypadek 2)
B
jeśli polskie prawo nie wymaga OOŚ/PZŚ, lista kontrolna PZŚ lub częściowa OOŚ i PZŚ zgodnie z OP4.01
przebudowa na dużą skalę, w tym wymiana systemów grzewczych, znajdująca sie pod progiem wyznaczonym w załączniku 2

1 Podział nie ma związku z podziałem określonym w Rozporządzeniu RM z dn. 09.11.2010 r. (Dz. U. nr 213 poz. 1397) ws. rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dla każdego przedsięwzięcia wymagane jest określenie kategorii zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz według wymienionych kategorii B lub C.
PZŚ – załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

  1. Informacje nt. wartości opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013, można znaleźć na stronie:
    http://www.kobize.pl/news/196/120/Wartosci-opalowe-WO-i-wskazniki-emisji-CO2-WE-w-roku-2010-do-raportowania-w-ramach-Wspolnotowego-Systemu-Handlu-Uprawnieniami-do-Emisji-za-rok-2013.html
  2. Do wyliczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,812 MgCO2/MWh.
  3. NFOŚiGW zaleca przeprowadzenie programu termomodernizacji obiektów z zastosowaniem m.in. normy PN-EN 16001:2009 "Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania" opublikowanej 15 grudnia 2009 r. Jednocześnie zaznaczamy, że zastosowanie tej normy nie jest wymogiem konkursu.
UWAGA dotycząca wniosków pożyczkowych
W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć równocześnie z Wnioskiem o dofinansowanie w formie dotacji odrębny Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki, zgodnie z wzorami zamieszczonymi poniżej.
Procedura oceny Wniosku o pożyczkę jest analogiczna jak dla Wniosku o dotację.
Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami należy umieścić w odrębnej teczce/segregatorze z widocznym napisem „POŻYCZKA”.
Wersja elektroniczna powyższych dokumentów powinna być zamieszczona na płycie CD dołączonej do wniosku o dotację.

Poniżej formularz wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW wraz z załącznikami:
wniosek_cz._a__o_pozyczke.doc
wniosek_cz._a__o_pozyczke.doc - (302,5 KB) Wniosek o pożyczkę część A
instrukcja_do_wniosku_o_pozyczke_cz._a_.doc
instrukcja_do_wniosku_o_pozyczke_cz._a_.doc - (75,5 KB) Instrukcja do wniosku o pożyczkę część A
wniosek_cz.a.1__o_pozyczke.doc
wniosek_cz.a.1__o_pozyczke.doc - (251 KB) Wniosek o pożyczkę część A1
wniosek_cz.c_o_pozyczke.doc
wniosek_cz.c_o_pozyczke.doc - (94,5 KB) Wniosek o pożyczkę część C
wniosek_cz._c_o_pozyczke_-_tabele_finansowe.xls
wniosek_cz._c_o_pozyczke_-_tabele_finansowe.xls - (214,5 KB) Wniosek o pożyczkę część A - Tabele finansowe
instrukcja_do_wniosku_o_pozyczke_cz.c.doc
instrukcja_do_wniosku_o_pozyczke_cz.c.doc - (149 KB) Instrukcja do wniosku o pożyczkę część C
wzor_hrf_do_pozyczki.xls
wzor_hrf_do_pozyczki.xls - (51 KB) Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego
instrukcja_do_hrf_-_pozyczka.pdf
instrukcja_do_hrf_-_pozyczka.pdf - (79,56 KB) Instrukcja do wzoru HRF

Uwaga dotycząca projektów grupowych
Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji oraz wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki podpisuje i składa Lider projektu grupowego.
Harmonogramy rzeczowo – finansowe stanowiące załączniki odpowiednio do wniosku o dotację oraz do wniosku o pożyczkę należy sporządzić w sposób umożliwiający wskazanie pozycji w harmonogramie realizowanych przez poszczególnych uczestników projektu grupowego.

Sposób wypełniania tabel finansowych w przypadku projektu grupowego (dotyczy dotacji oraz pożyczki).
  1. Lider projektu wypełnia tabele finansowe dla całego przedsięwzięcia, tj. Tabelę nr 1.
  2. Lider projektu oraz każdy z uczestników projektu grupowego wypełnia tabele finansowe dla części przedsięwzięcia realizowanej bezpośrednio przez siebie, tj. Tabele nr 1- 7.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również