Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania i odpowiedzi

 • Wymóg opracowania Biznes Planu jest procedurą stosowaną standardowo w większości konkursów ogłaszanych przez NFOŚiGW. Zakres biznes planu zawarty w Części C Wniosku o dofinansowanie jest wymagany w szczególności dla dużych przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych zarówno pożyczką, jak i dotacją ze środków NFOŚiGW, czy też samą pożyczką.
  Po zapoznaniu się z wnioskami wstępnymi, złożonymi w ogłoszonym naborze i dokonaną oceną    (I etap) okazuje się, że standardowo wymagany zakres biznes planu w przypadku I konkursu Gazela nie jest do końca adekwatny do rodzaju i charakteru przedsięwzięć. Wskazany zakres może stanowić przykład możliwy do zastosowania.
  Informujemy jednak, że biznes plan powinien przedstawiać najważniejsze aspekty realizowanego przedsięwzięcia takie jak:

  - informacje o Wnioskodawcy,
  - model instytucjonalny (w zakresie organizacji publicznego transportu miejskiego),

  - informacje dotyczące bieżącego stanu taboru i istniejącej infrastruktury,

  - zakres rzeczowy i cele projektu,
  - analizę techniczną, w tym w szczególności sposób wyliczenia efektu ekologicznego,
  - plan wdrożenia przedsięwzięcia,
  - plan finansowania (koszty całkowite/kwalifikowane), 
  - warunki dofinansowania (wpłaty dotacji, propozycja zabezpieczenia), 
  - analizę bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy (na podstawie danych finansowych podmiotu za 3 lata wstecz),
  - prognozę kosztów i przychodów wyodrębnionych dla przedsięwzięcia,  przepływy pieniężne przedsięwzięcia,
  - prognozowaną sytuację finansową Wnioskodawcy z odniesieniem się do trwałości i wykonalności finansowej,

  - ocenę ryzyka (jakościowa ocena, z określeniem kategorii prawdopodobieństwa z przedziału: niskie, średnie, wysokie).

  Dodatkowo informujemy, że:

  - dokumenty będące kopiami dokumentacji o dużej ilości stron (np. sprawozdania finansowe podmiotu za 3 lata wstecz, wykonanie budżetu za 3 lata wstecz) mogą być złożone tylko w formie elektronicznej (skan), bądź można wskazać link pod którym te dokumenty będą dostępne do wglądu,
  - do prezentacji projekcji finansowych należy wykorzystać tabele zawarte w pliku czesc_c_finansowa_wniosku_o_dofinansowanie_-_tabele.xls, przy czym dla dofinansowania w formie dotacji prognoza budżetu (Tabela nr 9) nie jest wypełniana przez podmioty prowadzące sprawozdawczość finansową zgodnie z Ustawą o finansach publicznych. W przypadku tych podmiotów standardową tabelę 9 zastępuje wymóg złożenia WPF (dokumenty finansowe Wnioskodawcy).

   

   

 • Uzasadnienie do Wniosku powinno zawierać odniesienie do zatwierdzonych dokumentów strategicznych typu polityki, strategii, programu lub planu, w którym rozważono różne alternatywy osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla.

  Do ww. uzasadnienia należy dołączyć kopię elektroniczną ww. dokumentu strategicznego lub w przypadku dużej objętości tego dokumentu jedynie link internetowy, pod którym ww. dokument jest udostępniony. W przypadku, gdy dla ww. dokumentu strategicznego przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, do Wniosku należy dołączyć informację o takim postępowaniu.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również