Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania i odpowiedzi

  • W rozumieniu zapisów programu GIS moc nominalną należy rozumieć jako moc urządzenia określoną na tabliczce znamionowej danego urządzenia.

  • W opisanej sytuacji należy przedłożyć dokumenty za ostatnie 3 lata – te które są dostępne i wymagane na podstawie odrębnych przepisów (za rok 2008, 2009 i 2010). Jednocześnie należy uzasadnić brak dokumentacji dla roku 2011 oraz podać termin, w którym będzie możliwe jej dostarczenie.

  • Program zakłada zastosowanie nowych urządzeń. Zobowiązania Dotowanego obowiązują w okresie trwałości projektu, określonym w umowie o dofinansowanie.

  • Rozliczenie wypłaconej dotacji musi nastąpić do 31.12.2014. To oznacza że do tego czasu musi zostać przyłączona farma wiatrowa do KSE. Każde urządzenie wchodzące w zakres projektu będzie mogło uzyskać dofinansowanie o ile będzie spełniony powyższy warunek oraz warunki umowy o dofinansowanie.

  • Mapa poglądowa winna zawierać: obszar działania operatora, przebieg istniejących sieci 110kV, lokalizację źródeł energii wiatrowej, punkt przyłączenia do KSE, zaznaczone elementy (zakres), które są przedmiotem złożonego wniosku.

  • Nie. Zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do Regulaminu (Wykaz dokumentów składanych w okresie naboru wniosków) wymagane jest zaświadczenie uzyskane od właściwej instytucji.

  • Nie. Program dotyczy budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wiatrowych. Zadania wskazane w pytaniu są związane z farmą ale nie z przyłączeniem do sieci, o którym mowa w programie priorytetowym. Nie mogą zatem wchodzić w zakres kosztów całkowitych projektu. Nie dotyczy to wyposażenia stacji GPZ. Indywidualne liczniki na turbinach i zdalny system ich odczytu (za pomocą sieci światłowodowej) wychodzi poza koszty przedsięwzięcia.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również