Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania i odpowiedzi

 • Gęstość sieci dotyczy terenu działania oddziału operatora (Zakładu Energetycznego), na którym realizowany jest projekt (patrz wniosek, przypis nr 6).

 • Z uwagi na przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.2006, w tym w szczególności "efekt zachęty", rozpoczęcie przedsięwzięcia przed otrzymaniem wstępnego potwierdzenia, że przedsięwzięcie kwalifikuje sie do pomocy regionalnej uniemożliwia udzielenie pomocy. Należy przez to rozumieć, że jeżeli podmiot składający wniosek (lub podmiot z nim powiązany) realizuje jednocześnie budowę farmy wiatrowej, budowa źródła także nie powinna być rozpoczęta.

 • Koszt budowy GPZ jest kosztem kwalifikowanym. Ujęcie "Budynków i budowli" w kosztach niekwalifikowanych w formularzu wniosku pkt. 4.3.2.4 wynika z tego, że nabycie istniejących budynków nie jest kosztem kwalifikowanym. Nowe obiekty powstające dzięki przeprowadzonym robotom budowlanym mogą być kosztem kwalifikowanym, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań konkursowych.

 • Rodzaje przedsięwzięć zostały przedstawione w ust. 7.5 Programu priorytetowego (zał. nr 1 do Regulaminu). Program przewiduje dofinansowanie dla przedsięwzięć polegających na przyłączeniu źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej a nie biogazowni.

 • Zgodnie z paragrafem 4 Regulaminu II Konkursu, o dofinansowanie mogą ubiegać się wytwórcy energii elektrycznej oraz operatorzy sieci i inne podmioty, takie jak inwestorzy farm wiatrowych, podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE) do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
  Nie ma ograniczenia dotyczącego liczby składanych wniosków ani ilości wniosków składanych przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.
   

 • Wszystkie dokumenty wymagane w okresie naboru wniosków (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu) powinny dotyczyć podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie, a nie podmiotu z nim powiązanego. Ewentualne przeniesienia należy przeprowadzić zgodnie z właściwą ścieżką administracyjną. Załączniki wymienione w drugiej kolumnie "wykazu dokumentów składanych w okresie naboru" (załączniki punktowane dodatkowo) nie są obligatoryjne w okresie naboru Wniosków. Ich złożenie pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów w ramach oceny pod kątem kryterium selekcji nr 2.2 – udokumentowana gotowość realizacyjna przedsięwzięcia. W przypadku, gdy przy danym załączniku został wskazany termin 30.06.2012 r., dokument ten może zostać złożony najpóźniej do tego dnia, przy zachowaniu możliwości uzyskania punktu. W innym przypadku, dokument należy złożyć razem z wnioskiem.

 • Informacja o gęstości sieci powinna dotyczyć terenu Zakładu Energetycznego/Oddziału, na terenie którego będzie realizowane przedsięwzięcie.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również