Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania i odpowiedzi

  • W załączniku nr 3.2 do Regulaminu - "Wzory oświadczeń", pod pozycją nr 11 należy oświadczyć, że Przedsięwzięcie zakłada montaż wyłącznie nowych, nieużywanych i dopuszczonych do stosowania urządzeń". Ponadto, zastosowanie nowych urządzeń konieczne jest do spełnienia kryterium dostępu nr 1.10. Środki trwałe nabywane w ramach przedsięwzięcia powinny być nowe.

  • Tak. Należy podać koszty części "przyłączeniowej".

     

  • Koszty budowy farmy wiatrowej nie stanowią kosztu przedsięwzięcia - ani kwalifikowanego ani całkowitego. Wartość graniczna 8 mln zł liczona jest od części "przyłączeniowej".

  • Oświadczenia powinny być podpisane przez Wnioskodawcę. W przypadku posiadania doświadczenia jedynie przez "spółkę matkę", a nie wnioskodawcę, należy w oświadczeniu wskazać w jaki sposób wnioskodawca może skorzystać z doświadczenia podmiotu powiązanego (w tym należy przedstawić doświadczenie spółki matki i wyjaśnić stopień powiązania). NFOŚiGW nie zamieści wzorów oświadczeń - należy je przygotować we własnym zakresie.

  • Lokalizacja przedsięwzięcia powinna być przedstawiona w pkt. IV.1 Wniosku (lokalizacja przedsięwzięcia), pkt IV.2 Wniosku (Opis przedsięwzięcia - zakres geograficzny), załączniku nr 3 wymienionym w "wykazie dokumentów składanych w okresie naboru" (mapa poglądowa realizacji przedsięwzięcia), w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (załącznik nr 3.3 do Regulaminu) oraz w załącznikach dotyczących pomocy publicznej. Należy wymienić wszystkie nieruchomości, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, wraz z podaniem nazw miejscowości/powiatów.

  • Nie, w przypadku posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wystarczy przedłożyć ten dokument w celu potwierdzenia przeprowadzenia postępowania o jej wydanie. Złożenie tego dokumentu pozwala na uzyskanie przez przedsięwzięcie dodatkowych punktów w ramach oceny pod kątek kryterium selekcji.

  • W tabelach 4 i 5 przedstawiacie Państwo dane dotyczące przedsięwzięcia, natomiast w tabelach 7,8,9 - podmiot wraz z uwzględnieniem realizacji przedsięwzięcia

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również