Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania i odpowiedzi

 • Koszty budowy i zakupu infrastruktury farmy wiatrowej nie stanowią koszu przedsięwzięcia - należy podać jedynie koszty części przyłączeniowej.

 • Zgodnie z pkt 7.5, ppkt 1a) programu priorytetowego dofinansowana może być budowa przyłącza dla źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (transformator, odcinek linii SN, tj. do 60 kV, od źródła energii do punktu przyłączeniowego do KSE) pod warunkiem, że w okresie trwałości przedsięwzięcia, Wnioskodawca zachowa na własnym majątku wytworzone w wyniku realizacji ww. działania środki trwałe, na które zostanie udzielone dofinansowanie (pkt 7.5, ppkt 2) programu priorytetowego).

 • Tak. W celu pozyskania dodatkowych punktów w ramach kryterium selekcji, należy przedstawić wymagane dokumenty także dla farmy wiatrowej - w terminie nie później niż do dnia 30.06.2012 r.

 • Dokumenty wymagane przez NFOŚiGW w okresie naboru wniosków zostały wymienione w załączniku nr 3 do Regulaminu. Biznes plan nie został tam wymieniony.

 • Z punktu widzenia zasad pomocy de minimis, w opisanej sytuacji przedsiębiorca może ubiegać się o taką pomoc (wnioskowana pomoc de minimis wraz z pomocą de minimis, którą przedsiębiorca już uzyskał w ostatnich 3 latach, nie może przekroczyć. 200 tys. euro).
  Co do pytania drugiego, to sformułowanie "z zastrzeżeniem przepisów w sprawie pomocy publicznej" w punkcie 9.6 programu priorytetowego oznacza, że nie zawsze koszty poniesione od 01.01.2010 r. będą kwalifikowały się do pomocy publicznej. Zastrzeżenie to dotyczy pomocy regionalnej - w przypadku, gdy w okresie od 01.01.2010 r. do otrzymania z NFOŚiGW potwierdzenia wstępnej kwalifikowalności przedsięwzięcia do pomocy publicznej zostaną poniesione jakieś koszty oznaczające rozpoczęcie przedsięwzięcia (np. wykonanie fundamentów), to nie tylko te koszty nie mogą być uznane za kwalifikowane, ale całe przedsięwzięcie nie będzie się kwalifikować do pomocy regionalnej.
  W przypadku pomocy de minimis termin rozpoczęcia przedsięwzięcia nie ma wpływu na dopuszczalność pomocy. Do tej pomocy kwalifikują się koszty poniesione od 01.01.2010r.
  Jednocześnie zwracamy uwagę, że minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia określony w Programie Priorytetowym (8 mln.zł) to wartość wszelkich prac związanych z przyłączeniem farmy do KSE, nie obejmująca kosztów budowy farmy wiatrowej.
   

 • Tak, pod warunkiem, że będą stanowiły własność wnioskodawcy/beneficjenta oraz wytworzony majątek trwały pozostanie własnością dotowanego w okresie trwałości.

 • Nie. W konkursie nie przewiduje się wniosków grupowych. Możliwe jest złożenie osobnych wniosków przez oba podmioty – każdy w swoim zakresie.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również