Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania i odpowiedzi

 • Wypłata środków możliwa będzie po zakończeniu etapu inwestycji umożliwiającego podłączenie części/całości energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych, po przedłożeniu dokumentów wymienionych w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (w tym faktur i protokołów odbioru dotyczących części inwestycji stwarzającej możliwość przesyłu energii). Realizacja przedsięwzięcia powinna się zakończyć do dnia 30.09.2013 r.
  Rozliczenie wypłaconych środków musi nastąpić w ciągu 15 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, ale nie później niż do 31.12.2014 r.- wówczas energia wytworzona na farmie wiatrowej powinna rzeczywiście trafić do KSE (wymagane dokumenty to m.in. protokoły odbioru i przekazania do eksploatacji elektrowni wiatrowych o określonej mocy, pozwolenia na użytkowanie elektrowni wiatrowych o określonej mocy, koncesji właściwej dla rodzaju prowadzonej działalności związanej z produkcją i/lub przesyłem energii elektryczne, lub umów zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne na zakup energii elektrycznej od wytwórców.
   

 • Inwestycję objętą wnioskiem należy uznać za rozpoczętą, jeżeli jej celem jest jedynie przyłączenie do KSE źródła wytwórczego energetyki wiatrowej należącego do Wnioskodawcy (lub podmiotu powiązanego) w przypadku gdy budowa źródła została rozpoczęta. Dodatkowo, Wnioskodawca powinien zobowiązać się, że nie rozpocznie inwestycji do dnia otrzymania od Narodowego Funduszu potwierdzenia wstępnej kwalifikowalności przedsięwzięcia do pomocy publicznej. Na inwestycję rozpoczętą przed otrzymaniem takiego potwierdzenia nie można udzielić pomocy regionalnej. Możliwe jest natomiast wnioskowanie o pomoc de minimis.

 • Zgodnie z § 3 ust. 7 Zasad udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW, dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie lub zadanie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Zgodnie z § 3 ust. 4 oraz ust. 7 Zasad udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW, istnieje możliwość sfinansowania kosztów poniesionych przed podjęciem uchwały o dofinansowaniu przez Zarząd NFOŚiGW, jednakże podjęcie takiej uchwały może mieć miejsce w sytuacji wyjątkowej.
   

 • W przypadku, gdy dodane do przedsięwzięcia obiekty leżą na terenie Natura 2000 wymagana jest nowa deklaracja dla nowego zakresu przedsięwzięcia lub deklaracja dla nowo dodanych obiektów. Jeśli dodane obiekty nie leżą na terenie Natura 2000 wystarczy odpowiednie wystawione przez wnioskodawcę oświadczenie.

 • Nie jest wymagane uzyskanie nowych decyzji. Wystarczą decyzje, które zostały już otrzymane.

   

 • Jeśli przedsięwzięcie, zgodnie z obowiązującym prawem, nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – nie jest wymagane przedstawienie decyzji umarzającej ani też wystąpienie o taką decyzję. W takim przypadku oświadczenie wnioskodawcy w tym zakresie będzie wystarczające.

 • Koszt przedsięwzięcia należy ustalić na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Jest to dokument, który sporządza się po przygotowaniu audytu. Dopuszczalne są niewielkie różnice. Zbyt duża różnica pomiędzy audytem i kosztorysem może spowodować, że wariant wskazany w audycie przestanie być optymalnym. Różnice pomiędzy tymi dwoma dokumentami wymagają pisemnego wyjaśnienia i potwierdzenia wyboru optymalnego wariantu, wskazanego w audycie. Jeśli audyt był opracowany przed 18.03.2009 r. to zalecane jest by dokonać jego korekty nie tylko w zakresie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania przed i po modernizacji (co jest obligatoryjne), ale także pod względem kosztu przedsięwzięcia.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również