Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Edukacja ekologiczna

Cel programu

  • Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;

Cele szczegółowe:

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
  • aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Treść programu

pp_edukacja_ekologiczna.pdf
pp_edukacja_ekologiczna.pdf - (1006,43 KB) Treść programu

Informacje szczegółowe:

 

Koordynator programu Dorota Starczewska
dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl
Z-ca koordynatora  Anna Majewska 
anna.majewska@nfosigw.gov.pl

 

Informacje w sprawach konkursu:

Wydział Edukacji Ekologicznej

sekretariat: 45 - 90 - 750

Kontakt w sprawie naborów:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naborów należy kierować na poniższy adres:
edukacja@nfosigw.gov.pl

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie:

  • konkursowym
  • ciągłym

Formy dofinansowania

  • Dotacja
  • Przekazanie środków

Beneficjenci
Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej


.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również