Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Inicjatywy obywatelskie

Cele programu:

Cel ogólny:
Poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych.

Cele szczegółowe:

  1. rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw;
  2. uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego;
  3. usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

Treść programu

Informacje szczegółowe:

 

Koordynator programu Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
Zastępca Koordynatora programu Dorota Starczewska dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl

 

Informacje w sprawach konkursu:
Wydział Edukacji Ekologicznej

Sekretariat: 22 45 90 750

 

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

Formy dofinansowania
Dotacja

Beneficjenci
Podmioty, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  1. mają osobowość prawną;
  2. posiadają status organizacji pozarządowej zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  3. ochrona środowiska, ochrona przyrody lub działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju jest jednym z celów statutowych;
  4. nie działają w celu osiągnięcia zysku, a ewentualne nadwyżki finansowe przekazują na cele statutowe;
  5. prowadzą działalność przez co najmniej dwa pełne lata kalendarzowe, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS);
  6. na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę;
  7. na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zakończyły pozytywnie realizację co najmniej dwóch projektów dofinansowanych ze środków publicznych o koszcie całkowitym nie mniejszym niż 50 tys. zł każdy (w ciągu 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku).

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również