Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”, z wyłączeniem, zgodnie z powyższym komunikatem, możliwości składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”.

  • Cel programu

Rozpoznanie budowy geologicznej na rzecz kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez:

  • wdrażanie programów, długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii,
  • implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym.

 

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 14.10.2019 r. do 23.12.2022 r., do godz. 1530 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju

 

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

Intensywność dofinansowania w formie dotacji:

do 100% kosztów kwalifikowanych na zadania państwowej służby geologicznej i KAPS CO2, określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

  • Beneficjenci

dotacja:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Anna Mikołajewska, nr tel.: 22 45 90 482

Dokumenty

pp_poznanie_budowy_geologicznej_na_rzecz_kraju.pdf
pp_poznanie_budowy_geologicznej_na_rzecz_kraju.pdf - (718,91 KB) Program Priorytetowy
lista_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf
lista_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf - (453,1 KB) Lista załączników do wniosku o dofinansowanie
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (572,73 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf
szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (501,02 KB) Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych
katalog_kosztow_jednostkowych_geotermia.pdf
katalog_kosztow_jednostkowych_geotermia.pdf - (524,48 KB) Katalog kosztow jednostkowych geotermia
analiza_uwarunkowan_geotermia_.pdf
analiza_uwarunkowan_geotermia_.pdf - (428,67 KB) Analiza uwarunkowan geotermia

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również