Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania i odpowiedzi

 • Zgodnie z § 3 ust. 7 Zasad udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW, dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie lub zadanie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Zgodnie z § 3 ust. 4 oraz ust. 7 Zasad udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW, istnieje możliwość sfinansowania kosztów poniesionych przed podjęciem uchwały o dofinansowaniu przez Zarząd NFOŚiGW, jednakże podjęcie takiej uchwały może mieć miejsce w sytuacji wyjątkowej.
   

 • W przypadku, gdy dodane do przedsięwzięcia obiekty leżą na terenie Natura 2000 wymagana jest nowa deklaracja dla nowego zakresu przedsięwzięcia lub deklaracja dla nowo dodanych obiektów. Jeśli dodane obiekty nie leżą na terenie Natura 2000 wystarczy odpowiednie wystawione przez wnioskodawcę oświadczenie.

 • Nie jest wymagane uzyskanie nowych decyzji. Wystarczą decyzje, które zostały już otrzymane.

   

 • Jeśli przedsięwzięcie, zgodnie z obowiązującym prawem, nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – nie jest wymagane przedstawienie decyzji umarzającej ani też wystąpienie o taką decyzję. W takim przypadku oświadczenie wnioskodawcy w tym zakresie będzie wystarczające.

 • Koszt przedsięwzięcia należy ustalić na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Jest to dokument, który sporządza się po przygotowaniu audytu. Dopuszczalne są niewielkie różnice. Zbyt duża różnica pomiędzy audytem i kosztorysem może spowodować, że wariant wskazany w audycie przestanie być optymalnym. Różnice pomiędzy tymi dwoma dokumentami wymagają pisemnego wyjaśnienia i potwierdzenia wyboru optymalnego wariantu, wskazanego w audycie. Jeśli audyt był opracowany przed 18.03.2009 r. to zalecane jest by dokonać jego korekty nie tylko w zakresie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania przed i po modernizacji (co jest obligatoryjne), ale także pod względem kosztu przedsięwzięcia.

 • Pod pojęciem „pierwszego roku realizacji projektu” rozumiemy pierwszy rok kalendarzowy, w którym są zaplanowane w harmonogramie niezakończone prace budowlane związane z wnioskowanym przedsięwzięciem.

  Przykład:
  W przypadku, gdy wnioskodawca jest w trakcie realizacji jakiegoś zadania lub planuje pierwsze zadanie w 2010 r. to pierwszym rokiem realizacji będzie rok 2010.
  Natomiast, jeśli wnioskodawca planuje pierwsze zadania dopiero w roku 2011, to wtedy pierwszym rokiem realizacji będzie rok 2011.
   

 • W przypadku dofinansowania rozbudowy/modernizacji źródła ciepła, jeżeli ciepło jest wykorzystywane w działalności gospodarczej konkurencyjnej prowadzonej przez beneficjenta, także konieczne jest pomniejszenie kosztu kwalifikowanego. Zmniejszenie to powinno odpowiadać udziałowi ciepła wykorzystywanego w działalności gospodarczej konkurencyjnej w ogólnej ilości produkowanego ciepła.

  Przykład:
  Modernizowana kotłownia zaopatruje uczelnię, w której prowadzona jest także działalność gospodarcza konkurencyjna na powierzchni 10% (przy obliczaniu tej powierzchni należy uwzględniać także czas, w jakim służy ona tej działalności). Koszt kwalifikowany modernizacji kotłowni należy więc pomniejszyć o taki procent.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również